Molao le Toka

Anticipating the forthcoming evangelism outreach in my hometown of Ficksburg, near the border of Lesotho, I have seen a need to translate my english tract to Sesotho so the natives can get the Gospel in their own language. This is a Sesotho translation from Law and Order tract which can be found here:

Naha e nngwe le e nngwe lefatsheng e na le melao, mme baahi le baeti ba naho tseo ba lebelletswe hore ba hlomphe melao ya teng, ebile ba e boloke. MoPresidente wa naha ke yena a behang melao ena tshebetsong. Mapolesa (police), maqwetha (prosecutors), le bo makgistrata (magistrates) ba etsa bonnete ba hore bohle ba tlolang melao yena ba ya tshwariwa, ba qoswe, banto kwallwa tjhankaneng ha ba le molato. Naheng yena ya rona ha hona motho ya ka hodima ha molao, mme mang le mang ya tlolang molao o tla iphumana a tobane le tosa le madinyane a yona. Mona Afrika Borwa, mookamedi wa mapolesa o ile a qoswa mme a tholwa a le molato. Mosebetsi wa hae le maemo a hodimo a bophelo ha  a ka a mo thusa hore a se ke a qoswa, empa letsoho le le telele la molao le ile la mo thola a le molato. Toka e ile ya phethahala!

Ho jwalo feela le ka melao ya Modimo! Ha re dumela hore lefatshe lena le entswe ke Modimo, mme bopaki bohle bo ya dumela hore Modimo ke yena mmopi wa tshohle, hobaneng re nahana hore molao wa Modimo ke lefela? Jwale ka ha moPresidente wa naha ya bo rona a beha melao tshebetsong, Modimo le yena o na le molao wa hae wa lefatshe lohle. Molao wa Modimo o bitswa ka hore ke Melao e Leshome, mme Modimo o lebelletse hore e mong le e mong lefatsheng a hlomphe le ho boloka Melao e Leshome. Jwale ka ha ho etshahala naheng ya rona ka bohle ba tlolang molao, Modimo le yena o tla qosa bohle ba tlolang molao wa hae, ho sa kgathalatsehe maemo a bona hore ke a feng setshabeng.

Na o tlotse molao wa Modimo? O ka tseba!

  • Molao wa boleshome o re “o se ke wa kgalla sa wa heno” (Exodus 20:17). O kile wa kgalla ntho ya wa heno, le ha e le eng kapa eng? Haeba karabo ke ‘E’ o kile wa e kgalla, ho bolela hore o tlotse molao wa boleshome.
  • Molao wa borobong  o re “o se ke wa tshetsa” (Exodus 20:16). Ke mashano a makae ao o kileng wa a bua bophelong ba hao bohle? Bohle ba buang mashano ba tlotse molao wa Modimo!
  • Mola wa borobedi o re “o se ke wa utswa” (Exodus 20:15). Ha ho kgathalatsehe boleng ba ntho o e utswitseng, ho utswa ke tlolo ya molao wa Modimo.
  • Jesu Kreste o itse “mang le mang ya shebang mosadi ho mo kgalla, o se a entse bootswa le yena pelong ya hae” (Matthew 5:28). Na o kile wa sheba motho ho mo kgalla? Ho ya ka Modimo o se o entse bootswa pelong ya hao, mme o tlotse molao wa bosupa o reng “o se ke wa etsa bootswa” (Exodus 20:14).
  • Bibele e re “mang le mang ya hloyileng wa habo ke mmolai” (1 John 3:15). O kile wa hloya motho? Ha karabo e le ‘E’ ho bolela hore o tlotse molao wa botshelela o reng “o se ke wa bolaya” (Exodus 20:13).

 

Na o molato hobane o tlotse molao wa Modimo? Bibele e re “Modimo ha a na tlohela ba molato ntle le kotlo” (Nahum 1:3). E mong le e mong ya tlotseng molao wa Modimo o tla romelwa tjhankaneng ya wona e leng dihele. Revelation 20:15 e re dihele ke letsha la mollo. Psalm 11:6 e re dihele ke mokoti wa mollo o tshabehang. Psalm 18:5 e re dihele ke tulo ya maswabi le ditlokotsi. Matthew 13:42 e re dihele ke tulo ya dillo. Luke 16:23 e re dihele ke tulo ya mahloko, moo batho ba nyefolwang teng. Matthew 8:12 e re dihele ke tulo ya lefifi le teteyaneng. Revelation 14:11 e re dihele ke tulo e se nang phomolo. Luke 16:24 e re dihele ke tulo eo batho ba hoeletsang ba kopa mohau. Matthew 25:46 e re dihele ke tulo yeo kotlo e sa feleng teng.

Tsela e nngwe feela eo ka yona batho ba tlotseng molao wa Modimo ba ka tholang mohau ka teng. Bibele e re Jesu Kreste ke mmuelli pakeng tsa Modimo le batho (1 Timothy 2:5), mme ke yena feela ya ka re buellang ho Modimo. Ka lebaka la lefu la hae sefapanong, Jesu o nkile kotlo yeo e neng e re tswanetse ka hobane re tlotse molao wa Molimo. Modimo o ile a beha kotlo ya rona hodima hae, hore re tle re thole tshwarelo ho ona. E ne e le mpho eo re neng re sa e lokela! Bibele e re “Modimo o ratile lefatshe ha kalo, mme a nehela ka mora wa ona a nnotsi, hore mang le mang ya dumelang a tle a se ke a timela, empa a be le bophelo bo sa feleng” (John 3:16).

Seo o lokelang ho se etsa ke hore o kope tshwarelo ho Modimo bakeng sa ditlolo tsa molao wa hae, ka ho sokoloha dibeng tsa hao, e be o dumela ho Jesu Kreste. Jesu o re “ba nang le bophelo ke bohle ba etsang ditaelo tsa ka” (Matthew 19:7). Bala bibele ya hao, e tla o fa matla!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: